ფსიქოთერაპიის სამართლებრივი და ეთიკური საფუძვლები
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAP -ის წყაროზე დაყრდნობით.

პერსონაზე ცენტირირებული თერაპია ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

პერსონაზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპია, გერმანიაში აგრეთვე ცნობილია, როგორც კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპია. ის განსხვავდება ამ მოდალობებისაგან თერაპიული ურთიერთობის თავისებურებით და განსხვავებული თერაპიული მიზნით.
პერსონაზე ცენტრირებული მიდგომის ზოგადი მიზანია ფსიქიკური და ფსიქოსომატური ავადობების განკურნება, შემსუბუქება და პრევენცია.
ფსიქოთერაპიული მუშაობის ბირთვია:

  • ემპათია და საკუთარი თავის ძიება
  • უპირობო პიზიტიური ყურადღება
  • თანხმობა, გულწრფელობა და ნდობა
 
თერაპევტი ცდილობს იპოვოს პაციენტის/კლიენტის შინაგანი დამოკიდებულებები და დააკავშიროს ისინი  ემოციურ კომპონენტთან, ასევე გამოცდილებით მნიშვნელობასთან.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე დაყრდნობით. 

ტრანსაქციული ანალიზი ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ტრანსაქციული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მიდგომა, რომელიც გვიჩვენებს ინტრაფსიქიკურ და ინტერპერსონალურ დინამიკისა და მასთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიას. მასში მოცემულია მრავალფეროვანი ფსიქოლოგიური თეორიები, როგორიცაა: ფსიქოდინამიკური, ბიჰევიორალური და კოგნიტური. რომლებიც ინტეგრირებულია ჰუმანისტურ ფილოსოფიაში და დასაბუთებულია თერაპიულ ურთიქმედებით.

ტრანსაქციული ანალიზის ფუძემდებელია ერიკ ბერნი, ის იყო ინოვაციური და კრეატიული მოაზროვნე, რომელმაც შეკრიბა რამოდენიმე ყველაზე ეფექტური იდეა კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში, (ანალიტიკური, კოგნიტური ქცევითი, სოციალური, ფენომენოლოგიური), თეორიისა თუ პრაქტიკში. ბერნი იმის მიუხედავად რომ ღრმად იყო განსწავლური ფსიქოანალიზში, ის მაინც იზიარებდა ჰუმანისტური მოძრაობის ღირებულებებს. ბერნის მიაჩნდა, რომ ცვლილება შესაძლებელია და რომ ადამიანებს აქვთ ბუნებრივი მისწრაფება აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და იცხოვრონ საკუთარ თავთან და სხვებთან ჰარმონიაში.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" მიერ EAP -ის წყაროზე დაყრდნობით.
ფსიქოსინთეზი ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ადამიანის ფსიქიკისთვის დამახასიათებელია მანიფესტები (ფუნდამენტური პროცესები). ეს მანიფესტებია: შემოქმედებითობა, წარმოსახვა (კრეატიულობა), ინტუიცია, ძლიერი სურვილები (მისწრაფებები), გენიალურობა. ეს ყოველივე ისეთივე რეალური და მნიშვნელოვნა, როგორც რეფლექსიით განპირობებული მანიფესტები. ადამიანისთვის მოთხოვნილებას წარმოადგენს როგორც სულიერი პროცესები, ასევე სექსუალური და აგრესიული ბიძგები, თუმცა, ხშირად, პიროვნებისთვის ფსიქიკის უმაღლესი მოთხოვნილება (სულიერი) უკანა პლანზე გადადის, აგრესიისა და სექსუალური მოთხოვნილებების ხარჯზე. ასეთი შემთხვევები ხშირია ნევროზების ან სხვა მსგავსი ფსიქიკური პრობლემების დროს.
რა თქმა უნდა, სულიერი მოთხოვნილებები არ უნდა შემცირდეს პიროვნების სექსუალური და აგრესიული კომპონენტების სუბლიმაციის ან პათოლოგიური ქცევების გზით. (ასაჯოლი 1965).
ფსიქოსინთეზის ფუძემდებელია რობერტო ასაჯოლი, ის ერთ-ერთი პირველი ფსიქოანალიტიკოსი იყო იტალიაში, რომელიც ახალ იდეებსა და მეთოდებს ნერგავდა ტრანსპერსონალურ ფსიქოთერაპიაში.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" მიერ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ეგიდით გამოცემულ სამეცნიერო ვალიდურობის კრიტერიუმებზე დაყრდნობით.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია, როგორც მოდალობათა ინტეგრაციის შედეგად მიღებული თვისობრივად ახალი და შინაარსობრივად განცალკევებადი შესწავლის საგანი წამოჭრის საკითხს, თუ რამდენად შესაძლებელია სამეცნიერო ფსიქოთერაპიის ნაწილად მიჩნეული ამ და სხვა მიდგომების შერწყმა იმგვარად, რომ ისინი განვიხილოთ საერთო საფუძვლის მქონე სფეროებად.

საერთო პრინციპებზე დაკვირვებით (მაგალითად, თერაპიული ალიანსი, გაცნობიერებულობის გაძლიერება, ცვლილების გამომწვევი გამოცდილების წახალისება) ცხადი ხდება, რომ სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მოდალობების შეტანილი წვლილი ერთმანეთს ერწყმის, რაც ზრდის დარგის განვითარების შესაძლებლობას. უფრო მეტიც, თეორიულ ჩარჩოში არსებული ცნებების სალაპარაკო ენაზე თარგმნით, ჩვენს განკარგულებაშია საერთო ყველასათვის გასაგები ენა დიალოგისთვის.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" მიერ ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAP წყაროზე დაყრდნობით.
ფსიქოდრამა ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ფსიქოდრამა (შემუშავებული ჯეიკობ ლ. მორენოს მიერ) არის მოქმედებაზე დაფუძნებული ფსიქოთერაპიული მოდელი. თერაპიულ პროცესში დრამისა და თეატრის ელემენტის შემოტანით ხდება ინდივიდის მიერ წამოჭრილი საკითხების გაშინაარსება.
ფსიქოდრამა ეფუძნება როლური თეორიის კონცეფციას. ფსიქოდრამის საშუალებით ვეძებთ პასუხს კითხვაზე თუ რატომ და როგორ ვმოქმედებთ. ახალი როლური მოდელის მორგების შესაძლებლობის მიცემით ვიღებთ პიროვნულ ზრდას და ინტეგრაციას. ფსიქოდრამა იწარმოება როგორც ჯგუფურ,  აგრეთვე ინდივიდუალურ თერაპიაში.

გაეცანი ევროპულ სტანდარტს და იყავი დაცული არაკვალიფიციური პრაქტიკისგან!

სრული ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ იხილეთ ბმულზე.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ, საქართველოში ფსიქოთერაპიული ცოდნის მიღებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების რესურსების განსავითარებლად. 

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის სამეცნიერო ვალიდურობის კრიტერიუმის განხილვისას დგება საკითხი, თუ როგორ მუშავდება ახალი კონცეპტუალური კონსტრუქცია, ყალიბდება თუ არა ამ დროს სხვა მოდალობებისაგან გამიჯნული, იდენთიფიცირებადი და თვისობრივად ახალი შესწავლის საგანი.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის გამორჩეული მახასიათებელია გამოიკვლიოს, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ კლიენტის სასიკეთოდ ის, რისი მიღებაც ადრე შეუძლებელი იყო, იგულისხმება სხვადასხვა აზრობრივი კონსტრუქციიდან მომდინარე საერთო ფაქტორები. ასეთი საერთო ფაქტორები, შეიძლება აღმოჩნდეს თერაპიულ მიმდინარეობებს შორის. ისინი წარმოადგენენ ძლიერ მხარეს, რადგან განსხვავებული თეორიული საწყიდან მოხერხდა მისვლა საერთო შედეგამდე.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" მიერ საქართველოში ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, EAP -ის ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით.

ფსიქოთერაპევტთა შესახებ კანონი


1999 წელს გერმანიაში ძალაში შევიდა  ფსიქოთერაპევტთა შესახებ (და არა ფსიქოთერაპიის შესახდებ) კანონი, რომელმაც ფსიქოთერაპია აქცია ლიცენზირებად სამედიცინო პროფესიად ექიმთა მსგავსი უფლებებით და მოვალეობებით, მაგრამ ლიმიტირებული უფლებამოსილებით (შეზღუდვა ვრცელდება მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, ფსიქიატრიულ კლინიკაში მოთავსებასა და სხვადასხვა სამედიცინო ჩარევისთვის გადამისამართებაზე).

ფსიქოთერაპიული განათლება ფსიქოთერაპევტთა შესახებ კანონის თანახმად საჭიროებს საუნივერსიტეტო ხარისხის მიღების შემდეგ, პოსტდიპლომურ საფეხურზე სპეციალიზირებულ ტრენირებას სულ მცირე შემდეგი მოცულობით:
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის EAIP წყაროზე დაყრდნობით.


ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის მახასიათებელია არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ერთი მიდგომით და გააფართოვოს თეორიული საზღვრები, იმის გამოსარკვევად, თუ რისი გაზიარება შეიძლება ფსიქოთერაპიიული პროცესის წარმოების სხვა მიმდინარეობებისგან. თერაპიის ეს მიდგომა გამოირჩევა ღია, უწყვეტი ურთიერთობით თერაპიულ მოდალობებს შორის. ინტეგრირებული თერაპია უერთდება იმ აზრს, რომ ცნობიერების ზრდის პროცესი ფსიქოდინამიკურ თერაპიაში, ქცევის წარმოქმნის პროცესი ბიჰევიორალურ ფსიქოთერაპიაში და რიგი სხვა გარემოებები ერთიანობაში ქმნიან ფსიქოთერაპიის სამკურნალო ფაქტორებს.  იმისათვის რათა მივიდეთ მკურნალობის ესოდენ ყოვლისმომცველ ინტეგრირებულ მიდგომამდე, აუცილებელია მოდალობათაშორისი დიალოგი.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAIP-ის ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია EAIP არის ევროპული ფართო აკრედიტაციის ორგანიზაცია, რომელიც ერთიანდება ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ქვეშ და წარმართავს ინტეგრირებულ ფსიქოთერაპიას ევროპაში.
EAIP დაარსდა 1993 წელს და მიზნად დაისახა ევროპაში ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის განვითარების ხელშეწყობა და ამ მისი მნიშვნელობის წარმოჩენა ფსიქოთერაპიის მიმართულებათა შორის.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიზნებია:
ინტეგრირებულ ფსიქოთერაპიაში პოსტდიპლომური და პოსტკვალიფიკაციური ტრენირების გაძლიერება.
კლინიკური და ეთიკური პრაქტიკის უმაღლესი სტანდარტების დამკვიდრების ხელშეწყობა.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ "დენდრონის" მიერ, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის და ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის წყაროებზე დაყრდნობით.
ინტეგრირებული მიდგომა ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ფსიქოთერაპიის ინტეგრირებული მიდგომა ხასიათდება ადამიანის მრავალმხრივ საჭიროებებზე უნიფიცირებული რეაგირებით. მიდგომის გამოყენებისას ყურადღება თანაბრად ნაწილდება ემოციურ, სულიერ, კოგნიტურ, ქცევით და ფიზიოლოგიურ სფეროებზე.

ინტეგრაციის მიზანია ინდივიდის ფსიქო-ფიზიკური სიჯანსაღის უზრუნველყოფა ინტერფიზიკურ, ინტერპერსონალურ, სოციო-პოლიტიკურ სივრცეში და მისი ფუნქციონირების ხელშეწყობა  პირადი პოტნციალის და ლიმიტების გათვალისწინებით.

მიდგომის სამუშაო ფორმატის თანახმად მიიჩნევა, რომ ინტეგრაცია პროცესია, რომელშიც თერაპევტი მონაწილეობს საკუთარი პიროვნებით.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ფსიქოთერაპიულ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის ფლობა. ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, რაც  ხელს შეუწყობს ქართული ფსიქოთერაპიული სკოლის დაახლოებას დარგის თანამედროვე ევროპულ გაგებასთან.

რა არის AGM
AGM- წევრთა ყოველწლიური კრება ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა. სწორედ მის მიერ არის შემუშავებული EAP-ის მოქმედი სტატუტი ვენაში 2016 წელს. კრებას ხელმძღვანელობს ასოციაციის პრეზიდენტი. AGM-ზე განიხილება ევროპის მასშტაბით დარგში არსებული გამოწვევები და განისაზღვრება ორგანიზაციის ძირითადი სამოქმედო პოლიტიკა მომდევნო სამუშაო წლის განმავლობაში.
ფსიქოთერაპიის შესახებ 1990 წლის სტრასბურგის დეკლარაციის თანახმად ფსიქოთერაპია განიმარტება, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინა, ხოლო ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა წარმოადგენს დამოუკიდებელ და თავისუფალ პროფესიას.

ამ მოკლე და საკმაოდ კონკრეტულმა განმარტებამ საფუძველი დაუდო ევროპაში ფსიქოთერაპიული სწავლების ახალ და დღეისათვის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მიდგომას. 1991 წელს დაფუძნებულმა ფსიქოთერაპიის ევროპულმა ასოციაციამ (European Association for Psychotherapy - EAP) მიზნად დაისახა ევროპაში ფსიქოთერაპიული ორგანიზაციების და სხვადასხვა მიმართულების ფსიქოთერაპევტების მობილიზება საერთო მიზნის ქვეშ.
ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირებით ფსიქოთერაპია (NLPt) არის სისტემური წარმოსახვითი მეთოდი ფსიქოთერაპიაში, ინტეგრაციულ-კოგნიტური მიდგომით. ნეირო-ლინგვისტური ფსიქოთერაპიის (NLPt) მთავარი ამოცანაა ადამიანებთან მუშაობა მათი წარმოსახვითი სისტემის, მეტაფორების და ურთიერთობათა მატრიცის მეშვეობით. NLP_ს ერთ-ერთ ბაზისურ საფუძველს წარმოადგენს მტკიცებულება, რომ ყოველი ადამიანი ფლობს ფარულ, გამოუყენებელ ფსიქიკურ რესურსებს, ამიტომ თერაპევტ კომუნიკატორის მთავარი ამოცანაა უზრუნველყოს პაციენტის მიერ ამ რესურსების გამოყენება. თერაპიული სამუშაოს პროცესში თანაბარი ყურადღება ენიჭება ვერბალურ და ანალოგიურ ფორმულირებას და ინტეგრირებულ გამოთქმებს საკუთარი ცხოვრებისა და კოდირებული ინფორმაციული პროცესის შესახებ.
მიღებულია ვენაში, ივლისი 2002

თარგმანი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ.


პ რ ე ა მ ბ უ ლ ა:

1.ფსიქოთერაპევტები პატივს სცემენ ინდივიდის ღირსებას და ღირებულებას და იბრძვიან მისი უფლებების დაცვისთვის;
2.ფსიქოთერაპევტები ხელს უწყობენ ადამიანის ქცევისა და საკუთარი თავის შესახებ ცოდნის გაღმავებას და იყენებენ ამ ცოდნას ადამიანთა კეთილდღეობისთვის;
3.ფსიქოთერაპევტები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა დაიცვან ყველა იმ ადამიანის და მათთან კონტაქტში მყოფი პირების (თუკი ეს არ მოდის კლიენტის საჭიროებასთან წინააღმდეგობაში) კეთილდღეობა, ვინც მათ მიმართავს დახმარებისთვის, ანდაც შესაძლოა გახდეს პოტენციური პაციენტი;
ფსიქოთერაპიული განათლების საერთოევროპული სტანდარტი შემუშავებულია დარგის წარმმართველი ორგანიზაციის, ფსიქოთერაპევტთა ევროპული ასოციაციის მიერ. საგანმანათლებლო სტანდარტი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს პირმა ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის წარმოებისთვის დასტურდება ECP სერთიფიკატით (ISO/IEC 17024 (2012)) . აბრევიატურა ECP იშიფრება როგორც European Certificate of Psychotherapy, - ფსიქოთერაპიის ევროპული სერთიფიკატი.
კანდიდატისათვის ECP სერთიფიკატის მისანიჭებლად აუცილებელია მას გააჩნდეს ევროპაში ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის განსახორციელებლად საჭირო კომპეტენცია. 
თარგმანი მომზადებულია არასამავრობო ორგანიზაცია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ.

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის“ მიზნების, ევროპული ეკონომიკური არეალისთვის განსაზღვრული, ევროგაერთიანების ჩარჩოში ვალიდური ანტიდისკრიმინაციული შეთანხმებისა და პიროვნებისა და სერვისების თავისუფლების მოძრაობის პრინციპებზე დაყრდნობით, ქვემორე ხელისმომწერნი თანხმდებიან შემდეგზე:


ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი განაგრძობს თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) მიერ აღიარებული სასწავლო მიმართულებების შესახებ.
მოდალობები, რომლებიც აღიარებულია EAP-ის მიერ:

პარტნიორები

დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898