ფსიქოთერაპიულ მიდგომათა ინტეგრირება საერთო სამეცნიერო საფუძვლით
მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია"დენდრონის" მიერ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ეგიდით გამოცემულ სამეცნიერო ვალიდურობის კრიტერიუმებზე დაყრდნობით.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია, როგორც მოდალობათა ინტეგრაციის შედეგად მიღებული თვისობრივად ახალი და შინაარსობრივად განცალკევებადი შესწავლის საგანი წამოჭრის საკითხს, თუ რამდენად შესაძლებელია სამეცნიერო ფსიქოთერაპიის ნაწილად მიჩნეული ამ და სხვა მიდგომების შერწყმა იმგვარად, რომ ისინი განვიხილოთ საერთო საფუძვლის მქონე სფეროებად.

საერთო პრინციპებზე დაკვირვებით (მაგალითად, თერაპიული ალიანსი, გაცნობიერებულობის გაძლიერება, ცვლილების გამომწვევი გამოცდილების წახალისება) ცხადი ხდება, რომ სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული მოდალობების შეტანილი წვლილი ერთმანეთს ერწყმის, რაც ზრდის დარგის განვითარების შესაძლებლობას. უფრო მეტიც, თეორიულ ჩარჩოში არსებული ცნებების სალაპარაკო ენაზე თარგმნით, ჩვენს განკარგულებაშია საერთო ყველასათვის გასაგები ენა დიალოგისთვის.

თეორიულ ორიენტაციებს შორის დაშორების შესავსებად ამ მიდგომის გამოყენებისას ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ “თითოეული საზოგადოების ზოგიერთი წევრი გააცნობიერებს თუ როგორ არის შესაძლებელი ადრე ბუნდოვნად მიჩნეული ფორმულირების ამხსნელ მოდელად გამოყენება მოწინააღმდეგე ჯგუფისთვის”(Kuhn, 1970, p.203). სამაგალითოდ მოვიშველიოთ ცვლილების გამომწვევი გამოცდილების წახალისების (ახალი დასწავლის) საერთო პრინციპი, რაც მოიცავს კლიენტის მიერ რისკზე წასვლას იმის თქმით ან გაკეთებით, რასაც ადრე თავს არიდებდა ან ეშინოდა.
სხვადასხვა თერაპიული მიმდინარეობის წარმომადგენელი თერაპევტები აღიარებენ ამ ფენომენის მნიშვნელოვნებას, თუმცა შესაძლოა გამოიყენონ განსხვავებული ფორმით. მაგალითად, ფსიქოდინამიკური ორიენტაციის ფარგლებში სარისკო, ახალი ქმედების ფორმა გამოვლინდება თერაპევტთან ურთიერთობაში, მაშინ როდესაც ბიჰევიორულ თერაპიაში ცვლილების გამომწვევ გამოცდილებას კლიენტი იღებს თერაპიულ სესიებს შორის პერიოდში, ვინაიდან თერაპევტი წაახალისებს კლიენტს განახორციელოს ახალი ქცევა მნიშვნელოვნად მიჩნეულ სხვა ადამიანთან ინტერაქციის დროს რეალურ ცხოვრებაში. ზოგადი პრინციპი საერთოა, თუმცა შეიძლება განსხვავდებოდეს მისი გამოყენების მეთოდი (აქედან გამომდინარეობს ტექნიკური ეკლექტიზმი).

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: