ფსიქოთერაპევტის კვალიფიკაცია ევროპაში - ECP
ფსიქოთერაპიული განათლების საერთოევროპული სტანდარტი შემუშავებულია დარგის წარმმართველი ორგანიზაციის, ფსიქოთერაპევტთა ევროპული ასოციაციის მიერ. საგანმანათლებლო სტანდარტი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს პირმა ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის წარმოებისთვის დასტურდება ECP სერთიფიკატით (ISO/IEC 17024 (2012)) . აბრევიატურა ECP იშიფრება როგორც European Certificate of Psychotherapy, - ფსიქოთერაპიის ევროპული სერთიფიკატი.
კანდიდატისათვის ECP სერთიფიკატის მისანიჭებლად აუცილებელია მას გააჩნდეს ევროპაში ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის განსახორციელებლად საჭირო კომპეტენცია. 
კომპეტენცია გულისხმობს  თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობის მინიმუმ 3200 საათის დაგროვებას, შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
ფსიქოთერაპიის შესახებ სტრასბურგის 1990 წლის დეკლარაცია აღიარებს ფსიქოთერაპიას დამოუკიდებელ პროფესიად, რაც გამორიცხავს ფსიქოთერაპევტის სტატუსის მითვისებას სხვა პროფესიის წარმომადგენლების, ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების და სხვა პირთა მიერ, შესაბამისი პოსტდიპლომური განათლების გარეშე. სტანდარტი, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს ფსიქოთერაპევტის განათლება, საერთოა ევროპის მასშტაბით (დანერგილია და ხორციელდება ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის ზედამხედველობის ქვეშ).
სავალდებულოა მინიმუმ 1400 პროფესიული საათი 4 წლის განმავლობაში, რომელთა შორისაც უნდა შედიოდეს:

  • 250 თერაპიული საათი
  • თეორიისა და მეთოდოლოგიის 500-800 საათი
  • სუპერვიზიის ქვეშ კლიენტთან მუშაობის მინიმუმ 300 საათი
  • სუპერვიზიის მინიმუმ 150 საათი
  • მინიმუმ 3 წელი კლინიკური გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში განათლების დასრულების შემდეგ.

უნიფიცირებული სტანდარტის აღიარებისა და წევრ სახელმწიფოთა შორის პროფესიონალთა მობილობის შესაძლებლობის მისაცემად შემუშავდა ECP სერთიფიცირება.
2017 წელს ECP სერთიფიკატი პირველად მიენიჭა ქართველ ფსიქოთერაპევტს, დენდრონის დამფუძნებელს, - მარინე ბეგაშვილს (იხილეთ ბმული).

პირდაპირი გზით ECP სერთიფიცირებისათვის კანდიდატების მოსამზადებლად ევროპაში შემუშავდა ფსიქოთერაპიული პოსტდიპლომური განათლების წარმოების სტანდარტი. ორგანიზაციის შესაბამისობა სტანდარტთან დგინდება ფსქოთერაპიის ევროპული აცოციაციის ექსპერტების მიერ, სასწავლო სილაბუსების, პერსონალის კვალიფიკაციის, ორგანიზაციის საქმიანობის ეთიკის კოდექსთან შესაბამისობის შეფასების შემდეგ. შეფასება წარმოებს როგორც პროგრამების გაცნობით, ასევე სასწავლო პრცესის დაკვირვებით ადგილზე. 

2019 წელს პირველად, ქართულ ფსიქოთერაპიულ ორგანიზაციას მიენიჭა პოსტდიპლომური ფსიქოთერაპიული განათლების წარმოების აკრედიტაცია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის სტანდარტის შესაბამისად. დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია გახდა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის აკრედიტებული წევრი (იხილეთ ბმული). ორგანიზაციის მიზანია საქართველოში ფსიქოთერაპიის, როგორც დამოუკიდებელი პროფესიის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, დარგში ევროპული ეთიკის სტანდარტების დამკვიდრება, არალიცენზირებულ პრაქტიკასთან ბრძოლა და ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღების შესაძლებლობის შექმნა.

გაეცანი ევროპულ სტანდარტს და იყავი დაცული არალიცენზირებული პრაქტიკისგან!

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

მომზადებულია ფსიქოკორექციისა
და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAP -ის წყაროზე
დაყრდნობით.

პერსონაზე ცენტირირებული თერაპია ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს
შორის.
პერსონაზე ცენტრირებული
ფსიქოთერაპია, გერმანიაში აგრეთვე ცნობილია, როგორც კლიენტზე
ცენტრირებული ფსიქოთერაპია. ის განსხვავდება ამ მოდალობებისაგან
თერაპიული ურთიერთობის თავისებურებით და განსხვავებული თერაპიული
მიზნით.
პერსონაზე ცენტრირებული მიდგომის ზოგადი მიზანია ფსიქიკური და
ფსიქოსომატური ავადობების განკურნება, შემსუბუქება და პრევენცია.
ფსიქოთერაპიული მუშაობის ბირთვია:


ემპათია და საკუთარი თავის ძიება
უპირობო პიზიტიური ყურადღება
თანხმობა, გულწრფელობა და ნდობა

 
თერაპევტი ცდილობს იპოვოს
პაციენტის/კლიენტის შინაგანი დამოკიდებულებები და დააკავშიროს
ისინი  ემოციურ კომპონენტთან, ასევე გამოცდილებით
მნიშვნელობასთან.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAP -ის წყაროზე დაყრდნობით.

პერსონაზე ცენტირირებული თერაპია ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

პერსონაზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპია, გერმანიაში აგრეთვე ცნობილია, როგორც კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპია. ის განსხვავდება ამ მოდალობებისაგან თერაპიული ურთიერთობის თავისებურებით და განსხვავებული თერაპიული მიზნით.
პერსონაზე ცენტრირებული მიდგომის ზოგადი მიზანია ფსიქიკური და ფსიქოსომატური ავადობების განკურნება, შემსუბუქება და პრევენცია.
ფსიქოთერაპიული მუშაობის ბირთვია:

  • ემპათია და საკუთარი თავის ძიება
  • უპირობო პიზიტიური ყურადღება
  • თანხმობა, გულწრფელობა და ნდობა
 
თერაპევტი ცდილობს იპოვოს პაციენტის/კლიენტის შინაგანი დამოკიდებულებები და დააკავშიროს ისინი  ემოციურ კომპონენტთან, ასევე გამოცდილებით მნიშვნელობასთან.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა
და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე
დაყრდნობით. 

ტრანსაქციული ანალიზი ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის
მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ტრანსაქციული ანალიზი არის
ფსიქოთერაპიული მიდგომა, რომელიც გვიჩვენებს ინტრაფსიქიკურ და
ინტერპერსონალურ დინამიკისა და მასთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიას.
მასში მოცემულია მრავალფეროვანი ფსიქოლოგიური თეორიები, როგორიცაა:
ფსიქოდინამიკური, ბიჰევიორალური და კოგნიტური. რომლებიც
ინტეგრირებულია ჰუმანისტურ ფილოსოფიაში და დასაბუთებულია თერაპიულ
ურთიქმედებით.

ტრანსაქციული ანალიზის ფუძემდებელია ერიკ ბერნი, ის იყო ინოვაციური და
კრეატიული მოაზროვნე, რომელმაც შეკრიბა რამოდენიმე ყველაზე ეფექტური
იდეა კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში, (ანალიტიკური, კოგნიტური
ქცევითი, სოციალური, ფენომენოლოგიური), თეორიისა თუ პრაქტიკში. ბერნი
იმის მიუხედავად რომ ღრმად იყო განსწავლური ფსიქოანალიზში, ის მაინც
იზიარებდა ჰუმანისტური მოძრაობის ღირებულებებს. ბერნის მიაჩნდა, რომ
ცვლილება შესაძლებელია და რომ ადამიანებს აქვთ ბუნებრივი მისწრაფება
აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და იცხოვრონ საკუთარ თავთან და
სხვებთან ჰარმონიაში.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე დაყრდნობით. 

ტრანსაქციული ანალიზი ერთ-ერთია ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

ტრანსაქციული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მიდგომა, რომელიც გვიჩვენებს ინტრაფსიქიკურ და ინტერპერსონალურ დინამიკისა და მასთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიას. მასში მოცემულია მრავალფეროვანი ფსიქოლოგიური თეორიები, როგორიცაა: ფსიქოდინამიკური, ბიჰევიორალური და კოგნიტური. რომლებიც ინტეგრირებულია ჰუმანისტურ ფილოსოფიაში და დასაბუთებულია თერაპიულ ურთიქმედებით.

ტრანსაქციული ანალიზის ფუძემდებელია ერიკ ბერნი, ის იყო ინოვაციური და კრეატიული მოაზროვნე, რომელმაც შეკრიბა რამოდენიმე ყველაზე ეფექტური იდეა კონსულტირებასა და ფსიქოთერაპიაში, (ანალიტიკური, კოგნიტური ქცევითი, სოციალური, ფენომენოლოგიური), თეორიისა თუ პრაქტიკში. ბერნი იმის მიუხედავად რომ ღრმად იყო განსწავლური ფსიქოანალიზში, ის მაინც იზიარებდა ჰუმანისტური მოძრაობის ღირებულებებს. ბერნის მიაჩნდა, რომ ცვლილება შესაძლებელია და რომ ადამიანებს აქვთ ბუნებრივი მისწრაფება აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და იცხოვრონ საკუთარ თავთან და სხვებთან ჰარმონიაში.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898