სისტემური ოჯახური თერაპია Systemic Familytherapy
მომზადებულია ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის მიერ EAP-ის წყაროზე დაყრდნობით.

სისტემური ოჯახური თერაპია წარმოადგენს სისტემურ მიდგომაზე დაფუძნებულ ფსიქოთერაპიის დამოუკიდებელ მეთოდს. მეთოდის მთავარი სამოქმედო არეალია ოჯახი და ინდივიდის სხვა კავშირები.  შესწავლილი და დადასტურებულია ამ მიდგომის ეფექტურობა სპეციფიკური გარემოებების ფართო სპექტრში.

  • ოჯახზე ორიენტირებული თერაპიული მუშაობა მნიშვნელოვანია არაერთი იმგვარი პრობლემის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც შეიძლება გახდეს დაბრკოლება სოციუმისთვის  .
  • ოჯახური თერაპია მოიაზრება, როგორც მაღალი ეფექტურობის მქონე მიდგომა მრავალი ემოციური და ბიჰევიორალური პრობლემის პრევენციისა და მკურნალობისთვის  ბავშვებსა და მოზარდებში.
  • ოჯახური თერაპია ეხმარება ოჯახის წევრებს საკუთარი რესურსების სწორად გამოყენებაში, ასევე, ერთმანეთის მხარდაჭერაში სხვადასხვა კრიზისული ვითარების დროს, მათ შორის მოიაზრება მენტალური და ფიზიკური დაავადებებიც.
  • სათანადო განათლების მქონე ოჯახურ თერაპევტს და სისტემურ კონსულტანტს შეუძლიათ მუშაობა მრავალგვარ პრობლემურ შემთხვევაზე ორიენტირებით ორგანიზაციებთან და ჯგუფურ წარმონაქმნებთან მუშაობისას, სადაც ისინი გააუმჯობესებენ ჯგუფურ მუშაობასა და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებულ შრომით პროცესს. ოჯახური თერაპევტების სამოქმედო სფეროა ასევე კონფლიქტების გადაჭრა,  მოლაპარაკების პროცესები, სოციალური და პოლიტიკური კრიზისები.
სისტემური პერსპექტივა ფართო გაგებით ემსახურება სოლიდარულობის გაძლიერებას, ტოლერანტულობის, ნდობისა და თანამშრომლობის ატმოსფეროს შექმნას, ჯანსაღი საზოგადოების ფუნდამენტის შექმნას.

სისტემური ოჯახური თერაპია ერთ-ერთია EAP-ის მიერ აღიარებულ ვალიდურ მოდალობებს შორის.

სრული ინფორმაცია ვალიდური მოდალობების შესახებ იხილეთ ბმულზე.

აიმაღლე ცოდნა ფსიქოთერაპიის შესახებ და იყავი დაცული არავალიდური პრაქტიკისაგან!

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

2021 წლიდან საქართველოს
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა
ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული
ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს
აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა
ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?


1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური
სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის
ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში
ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000
სპეციალისტს.
2021 წლიდან საქართველოს ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის სახით ჰყავს ეროვნული ქოლგა ორგანიზაცია დარგის ევროპულ ფლაგმანში.
რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაციის მიერ ქოლგა ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება და რა შანსს აძლევს მისი ნაციონალური წარმომადგენლობის არსებობა ფსიქოთერაპევტთა ევროპულ ასოციაციაში (EAP) ჩვენს ქვეყანას?

1. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს კონსულტაციური სტატუსის მქონე ორგანიზაციის -  EAP ნაწილი. EAP - ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმართავს ევროპაში ფსიქოთერაპიის დარგს, აერთიანებს 41 ქვეყანას და 120 000 სპეციალისტს.
ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა
განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა,
რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია.
გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის
განსხვავების შესახებ:

ადამიანებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება თუ რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიასა და ფსიქოთერაპიას შორის. მიუხედავად ამისა, რეალურად ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების პოვნა საკმაოდ ადვილია. გთავაზობთ სამოყვარულო ენით ახსნილ ინფორმაციას ამ ორ პროფესიას შორის განსხვავების შესახებ: