მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოკონსულტირება / ფსიქოთერაპია
რა არის მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოთერაპია/ ფსიქოკონსულტირება?
ეს არის იმ პაციენტის / კლიენტის ფსიქოთერაპიული/ ფსიქოლოგიური მომსახურების სერვისი, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო უჭირს ფსიქოთერაპევთან/ ფსიქოკონსულტანტთან ვიზიტის განხორციელება, მაგრამ საჭიროებს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. ასეთი მიზეზი შესაძლოა იყოს: ავადობა, შიშები, ფობიები, დეპრესია, თვითიზოლაცია, სხვადასხვა სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში მკურნალობა
(კლინიკა, სარეაბილიტაციო ცენტრი), თუ კი ამ დაწესებულების შინაგანაწესი არ კრძალავს მსგავს მომსახურეობას. აუცილებელი პირობაა_პაციენტი/კლიენტი იყოს ინფორმირებული ფსიქოკონსულტირების შესახებ, და დახმარება საჭიროების შესაბამისად ატარებდეს ნებელობით ხასიათს.

მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოთერაპია/ფსიქოკონსულტირება წარმოებს რეგისტრაციით, სატელეფონო ზარის მეშვეობით: 599 505 898,  ვიზიტის მიღების შესახებ დადასტურების შემთხვევაში დაგიკავშირდებათ მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი და გაცნობებთ ვიზიტის სავარაუდო დროს.

დენდრონის პაციენტებს / კლიენტებს ემსახურება 2 მობილური ჯგუფი, მაღალკვალიფიციური, მულტიდისციპლინური გუნდით. დაკავშირება შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში.
ფსიქოკონსულტირება, _ შესაძლოა შედგეს პირველადი კონტაქტი ბინაზე, სკაიპით, ან მესინჯერით, პაციენტის/კლიენტის საჭიროებიდან და სურვილიდან გამომდინარე. ხანგრძლივობა: 55 /90 წთ.
მიზანი: კლიენტის დაკვეთის /გადაუდებელი საჭიროების გაცნობა, თერაპევტისა და კლიენტის შესაძლებლობების შეჯერება.

პირველი თერაპიული სესია: -სერვისი ბინაზე_ხანგრძლივობა_45 /90 წთ. 

I. საწყისი ბლოკი:
ჯერადობა:_(3 შეხვედრა) კვირაში 1-2-ჯერ ხანგრძლივობა - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: კლიენტის პრობლემის გამოკვეთა კონსულტაციის შედეგების განსაზღვრა. კლიენტის მწვავე მდგომარეობის შემსუბუქება (საჭიროების მიხედვით) ლოკალური პრობლემის გადაჭრა თერაპიის საერთო ვადის განსაზღვრა

II. ბაზისური (თერაპიული) ბლოკი: _ 10 შეხვედრა.
შეხვედრების ჯერადობა: - კვირაში 1-2-ჯერ.
ხანგრძლივობა:-1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: პრობლემის გადაწყვეტა.

III. დამატებითი თერაპიული ბლოკი: 5 შეხვედრა.
შეხვედრების ჯერადობა: - კვირაში 1-ჯერ. ხანგრძლივობა: - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: - გაჭიანურებული პრობლემის მოგვარება.

IV. დასკვნითი ბლოკი: - 2 შეხვედრა
შეხვედრების ჯერადობა: - თვეში 1-2-ჯერ ხანგრძლივობა: - 1 შეხვედრა 45/90წთ
მიზანი: - თერაპიის სრული ბლოკის შედეგების შეჯამება ადაპტაციის ახლებური მექანიზმის შემუშავება

V. შემანარჩუნებელი ბლოკი: - 3 შეხვედრა.
შეხვედრების ჯერადობა: - 2 თვეში 1-2-ჯერ ხანგრძლივობა: - 1 შეხვედრა 45/90წთ მიზანი: - თერაპიული ეფექტის შენარჩუნება ახალი გამოცდილების ანალიზი ადაპტაციის ხარისხის შეფასება.

სულ სრული მობილური დაუყოვნებელი ფსიქოკონსულტირება/ ფსიქოთერაპიული კურსის  25 შეხვედრა.

გადახდა ხდება საბანკო ანგარიშსწორებით, ყოველი ბლოკის დაწყების წინ.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: +995 (599) 505 898, 

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია
დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური
წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების
შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე
მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი,
ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული
ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ
წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დაინტერესებული პირის მომართვის საფუძველზე აწარმოებს პირის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას.

შეფასება წარმოებს კომისიური წესით, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ.

კომისიის შემადგენლობა ყალიბდება ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასების შესახებ მომართვის საფუძველზე საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე მენტალური ჯანმრთელობის ექსპერტებისგან (ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოდიაგნოსტიკაში სპეციალიზირებული ფსიქოლოგი).

შეფასების შედეგების საფუძველზე დგება დასკვნა საჭიროებისამებრ წარსადგენად.

გამოსაკვლევ პირთან შეხვედრების რაოდენობა: 7 შეხვედრა.
ღირებულება ზრდასრულებისთვის: 150 ლარი (თითოეული შეხვედრა).
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი
ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს
ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა
ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების
საშუალებას.
დენდრონის ბაზაზე ფუნქციონირებას იწყებს საქართველოში პირველი ფსიქოთერაპიული კლინიკა ონლაინ.

ონლაინ კლინიკა ატარებს ფსიქოთერაპიული კლინიკის ყველა მახასიათებელს ამავდროულად, იძლევა ნებისმიერი ფსიქოთერაპიული სერვისის დისტანციურად მიღების საშუალებას.