ჩვენი არქეტიპული სუბპიროვნებები
პიროვნების მთლიანობა _ ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია
ფსიქოსინთეზი _ ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია.
ტრენინგი განკუთვნილია ფსიქოლოგებისთვის, ფსიქოტერაპევტებისთვის, ფსიქოკონსულტანტებისთვის, პედაგოგებებისთვის, აღმზრდელთათვის, სპეც. პედაგოგებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც სურთ თერაპიული ეფექტის მიღება, და ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ტრენინგის შედეგად თქვენ:
1. შეიძენთ/ გაიუმჯობესებთ თეორიულ ცოდნას ფსიქოდინამიურ ფსიქოთერაპიასა და ფსიქოსინთეზში.
2. შეიძენთ/ გაიუმჯობესებთ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს.
3. აითვისებთ ახალ თერაპიულ ტექნიკებს.
4. მიიღებთ თერაპიულ ეფექტს.
5. მოხვდებით საინტერესო და შემოქმედებით გარემოში.
6. შეიძენთ ახალ მეგობრებს.

პროგრამა:
პირველი მოდული:
არქეტიპები (რაობა, ისტორიული წანამძღვრები)
არქეტიპების მიმოხილვა, მათი მსაზღვრელები.
ჯგუფური ფსიქოთერაპიული ფსიქოანალიტიკური სავარჯიშო.
დისკუსია

მეორე მოდული:
ფსიქოსინთეზი -არსი, ისტორიული წანამძღვრები, პიროვნების სტრუქტურა
სუბპიროვნება როგორც პიროვნული სტრუქტურის ერთეული და მათთან მუშაობის სტრატეგიები
ჯგუფური ფსიქოთერაპიული სესია (ფსიქოსინთზი: ტექნიკა-მუშაობა სუბპიროვნებებთან)
დისკუსია

მესამე მოდული:
ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული ტექნიკების არსი და მნიშვნელობა, გამოყენების არეალი.
ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული ტექნიკა-„არქეტიპული სუბპიროვნებების ფესტივალი“ (სავარჯიშოს აღწერა, მნიშვნელობა და გამოყენების არეალი).
ჯგუფური ფსიქოთერაპიული სესია  (ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული ტექნიკა).
შეჯამებელი შეხვედრა -სერთიფიცირება.


პროგრამის ხელმძღვანელი და წამყვანი: მაია ბეგაშვილი- ფსიქოთერაპიის სახელმწიფო სერთიფიკატის მფლობელი, ფსიქოთერაპიის ევროპული სერტიფიკატის მფლობელი- ECP მულტიმოდალი. ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის წევრი. ნლპ ოსტატი, ნარკოლოგი. დენდრონის და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის ხელმძღვანელი.

დაგვიკავშირდით: +995 599 505 898,

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

სასწავლო კურსის შესახებ

ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი
მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე. ოჯახად
გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
პიროვნების ჩამოყალიბებაშიი, რისთვისაც ოჯახის სწორ ფუნქციონირებას
დიდი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახის ჯანსაღი ფუნქცინირება დამოკიდებულია
შემდეგი კრიტერიუმების გამართულ მუშაობაზე:
1. ფსიქიკური, სულიერი და ემოციური სიახლოვე წევრთა შორის.
2. სივრცესა და დროში
შეკავშირებულობა.
3. შემოსაზღვრულობა, და პიროვნებათშორისი ინტიმი.
4. ხანგრძლივი ურთიერთობები,
ერთმანეთისადმი პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები; აღნიშნული
კრიტერიუმები ხშირად ირღვევა. ზოგჯერ გაძნელებულია მათი ოჯახის
წევრების მხრიდან დამოუკიდებელი დარეგულირება და საჭიროებს ოჯახის
კონსულტანტის ჩართულობას, რომელიც ეხმარება ოჯახს ჯანსაღი
ფუნქციონირებისთვის საჭირო დარღვეული კომპონენტების აღდგენასა და
გამართვაში.
სასწავლო კურსის შესახებ
ოჯახი არის საზოგადოების უმცირესი მოდელი, რომელშიც სრულად არის წარმოდგენილი საზოგადოების სახე. ოჯახად გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პიროვნების ჩამოყალიბებაშიი, რისთვისაც ოჯახის სწორ ფუნქციონირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ოჯახის ჯანსაღი ფუნქცინირება დამოკიდებულია შემდეგი კრიტერიუმების გამართულ მუშაობაზე:
1. ფსიქიკური, სულიერი და ემოციური სიახლოვე წევრთა შორის.
2. სივრცესა და დროში შეკავშირებულობა.
3. შემოსაზღვრულობა, და პიროვნებათშორისი ინტიმი.
4. ხანგრძლივი ურთიერთობები, ერთმანეთისადმი პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები; აღნიშნული კრიტერიუმები ხშირად ირღვევა. ზოგჯერ გაძნელებულია მათი ოჯახის წევრების მხრიდან დამოუკიდებელი დარეგულირება და საჭიროებს ოჯახის კონსულტანტის ჩართულობას, რომელიც ეხმარება ოჯახს ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის საჭირო დარღვეული კომპონენტების აღდგენასა და გამართვაში.
სასწავლო კურსის შესახებ 

არტთერაპია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის
ერთ-ერთი მეთოდია, რომლის პროცესშიც შემოქმედებითი კომპონენტების
გამოყენებით ხდება კლიენტის ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან მუშაობა.
არტთერაპიის დახმარებით შესაძლებელია თვითშემეცნების პროცესის
ხელშეწყობა, ემოციების რეგულირება, პიროვნული დისბალანსის
იდენტიფიცირება და დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება. ფსიქოთერაპიის
ქართული ფედერაცია დენდრონის ბაზაზე შემუშავებული ართერაპიის
სასწავლოთერაპიული კურსი ორიენტირებულია მოამზადოს სპეციალისტები,
რომლებიც შეძლებენ არტთერაპიული სავარჯიშოებისა და ტექნიკების
გამოყენებას ადამიანის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქნილი სხვადასხვა
გამოწვევების დაძლევისთვის.
სასწავლო კურსის შესახებ 
არტთერაპია პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მეთოდია, რომლის პროცესშიც შემოქმედებითი კომპონენტების გამოყენებით ხდება კლიენტის ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან მუშაობა. არტთერაპიის დახმარებით შესაძლებელია თვითშემეცნების პროცესის ხელშეწყობა, ემოციების რეგულირება, პიროვნული დისბალანსის იდენტიფიცირება და დაძლევის სტრატეგიების შემუშავება. ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონის ბაზაზე შემუშავებული ართერაპიის სასწავლოთერაპიული კურსი ორიენტირებულია მოამზადოს სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ არტთერაპიული სავარჯიშოებისა და ტექნიკების გამოყენებას ადამიანის ფუნქციონირების პროცესში წარმოქნილი სხვადასხვა გამოწვევების დაძლევისთვის.