აკრედიტაციის შესახებ დასკვნა
 
ევროპის მასშტაბით დარგის მაკვალიფიცირებელი უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციამ (European Wide Accrediting Organisation), ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ევროპულმა ასოციაციამ (European Association for Integrative Psychotherapy) დაადგინა დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიის შესაბამისობა ევროპულ სააკრედიტაციო სტანდარტებთან.
დენდრონის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია უერთდება ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის ორგანიზაციათა ევროპულ ოჯახს.

მიღწევას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქართული ფსიქოთერაპიული საზოგადოებისთვის, რადგან ეს გულისხმობს ადგილობრივი კადრების მომზადების უფლების მიღებას უმაღლესი ევროპული ლიცენზირებისათვის- ECP.  ამასთანავე, ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემიაში, როგორც ევროპული რეგულაციის შესაბამისად აკრედიტებულ დაწედებულებაში გავლილი საათები (საათობრივი ბადის სრულად გავლის შემდეგ) ECP ლიცენზირებას ექვემდებარება დამატებითი გამოცდის ჩაბარების გარეშე მაკვალიფიცირებელ ორგანოში _ EAP განცხადების შეტანის საფუძველზე.
 
დასკვნა მომზადდა ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ასოციაციის ექსპერტის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში, 2019 წლის 27 თებერვალს.

ვიზიტის მიზანი იყო შემდეგ სავალდებულო კრიტერიუმებთან შესაბამისობის მონიტორინგი:

  • სატრენინგო სტანდარტები, თეორიისა და მეთოდოლოგიის სავალდებულო საათობრივი ბადის ჩათვლით
  • პერსონალური თერაპია, კლინიკური პრაქტიკა და სუპერვიზია
  • ეთიკური კოდექსი და შიდასაორგანიზაციო პოლიტიკა
  • სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოების წესი
  • ფინანსური დოკუმენტების წარმოების წესი
  • სრუდენტთა შეფასების მეთოდები

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია დენდრონის შემადგენლობაში შემავალი ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს ფსიქოთერაპიული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას სწავლების პოსტდიპლომურ საფეხურზე. 

დენდრონი, როგორც ევროპული ფსიქოთერაპიული ოჯახის პირველი ქართული წევრი ორგანიზაცია (ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის აპლიკანტი 2013 წლიდან, სრული წევრი 2014 წლიდან) განაგრძობს ევროპულ სტანდარტებთან სრულად შესაბამისი ქართული ფსიქოთერაპიული სკოლის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვას, რაც ორგანიზაციის უმთავრეს მიზანთაგანია, აგრეთვე ქართული ფსიქოთერაპიული სკოლის მნიშვნელობის ღირსეულად წარმოჩენას საერთაშორისო დარგობრივ ორგანიზაციებთან.

ვრცლად:

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

დენდრონის სახით ქართული
ფსიქოთერაპიული სკოლის კიდევ ერთი აღიარება: საქართველო უკვე ჩანს იმ
ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც არსებობს EAIP აკრედიტებული
ფსიქოთერაპიული დაწესებულება, ფსიქოთერაპევტის სპეციალიზაციისთვის
პოსტდიპლომურ საფეხურზე კადრების მომზადების უფლებით. გვეამაყება, რომ
დარგის წარმმართველი ორგანიზაციის, EAP -ის წევრობის შემდეგ, როდესაც
მსოფლიო ფსიქოთერაპიულ სკოლებს შორის პირველად გამოჩნდა საქართველოს
დროშა (2014 წელი), კიდევ ერთი დიდი საერთაშორისო ორგანიზაცია
აღიარებს მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტის 
ფსიქოთერაპიული ორგანიზაციის არსებობას ჩვენს ქვეყანაში.
დენდრონის სახით ქართული ფსიქოთერაპიული სკოლის კიდევ ერთი აღიარება: საქართველო უკვე ჩანს იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც არსებობს EAIP აკრედიტებული ფსიქოთერაპიული დაწესებულება, ფსიქოთერაპევტის სპეციალიზაციისთვის პოსტდიპლომურ საფეხურზე კადრების მომზადების უფლებით. გვეამაყება, რომ დარგის წარმმართველი ორგანიზაციის, EAP -ის წევრობის შემდეგ, როდესაც მსოფლიო ფსიქოთერაპიულ სკოლებს შორის პირველად გამოჩნდა საქართველოს დროშა (2014 წელი), კიდევ ერთი დიდი საერთაშორისო ორგანიზაცია აღიარებს მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტის  ფსიქოთერაპიული ორგანიზაციის არსებობას ჩვენს ქვეყანაში.
EAIP საერთაშორისო ექსპერტის
დასკვნა დენდრონის აკრედიტაციის შესახებ, ქართულენოვანი ტექსტი იხილეთ
ქვემოთ:

Criteria for Training In relation to: Training Standards including
hours of theory and methodology, personal therapy, clinical
practice and supervision;  Policies and Ethical codes; Legal
and Financial requirements; Assessment Methods.
this organization is in
line with EAIP criteria.
As a visitor and evaluator I see
Psychocorrection and Psychodiagnostic House Dendroni and The
International Academy of integrative psychotherapy, which is a part
of Dendroni as a very professional organization 
EAIP საერთაშორისო ექსპერტის დასკვნა დენდრონის აკრედიტაციის შესახებ, ქართულენოვანი ტექსტი იხილეთ ქვემოთ:

Criteria for Training In relation to: Training Standards including hours of theory and methodology, personal therapy, clinical practice and supervision;  Policies and Ethical codes; Legal and Financial requirements; Assessment Methods.
this organization is in line with EAIP criteria.
As a visitor and evaluator I see Psychocorrection and Psychodiagnostic House Dendroni and The International Academy of integrative psychotherapy, which is a part of Dendroni as a very professional organization 
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები: