EAIP-ის საერთაშორისო ექსპერტი დენდრონის შესახებ
კატეგორია - საერთაშორისო თანამშრომლობა
EAIP საერთაშორისო ექსპერტის დასკვნა დენდრონის აკრედიტაციის შესახებ, ქართულენოვანი ტექსტი იხილეთ ქვემოთ:

Criteria for Training In relation to: Training Standards including hours of theory and methodology, personal therapy, clinical practice and supervision;  Policies and Ethical codes; Legal and Financial requirements; Assessment Methods.
this organization is in line with EAIP criteria.
As a visitor and evaluator I see Psychocorrection and Psychodiagnostic House Dendroni and The International Academy of integrative psychotherapy, which is a part of Dendroni as a very professional organization 
which provides training of integrative psychotherapy with high standards. Organizing the integrative psychotherapy in Georgia is a pioneering work which can be admired.
The organization has many strength; I would like to underline the following: 
 • Good organization of documents and students’ profiles. 
 • Highly qualified trainers. 
 • Good link with clinic, where students can have their psychotherapy practise. 
 • Motivated and integrated students.
 • Insistence on high training standards according to EAIP and EAP.
 • To understand this strength, I should explain the cultural context. There is nonregulated situation of psychotherapy in Georgia; the psychotherapy filed is as I learnt at young development stage of regulation. There is no law, and there is no Umbrella association of psychotherapy or National awarding organization, which could non- formally regulate the field of psychotherapy. There are different programmes offering training with lower standards then EAP, which presents struggle for Dendroni in terms of competing for getting students. 
 • Skilful and heart open managers of the training, creating good, creative and professional atmosphere for the students. 
 • Strong connectedness and support between managers, trainers, graduates and students.

Assessment Proposal
I propose the acceptance to Full Membership of EAIP without requirements and offer the recommendations below.

Author: Maša Žvelc, PhD EAIP

ავტორი: დოქტორი მაშა ზველკი

ტრენირების კრიტერიუმების შესახებ:

 • ტრენინგის სტანდარტი თეორიულ და მეთოდოლოგიური საათების, პირადი თერაპიის, კლინიკური პრაქტიკისა და სუპერვიზიის ჩათვლით
 • ეთიკური კოდექსი და შიდასაორგანიზაციო პოლიტიკა
 • იურიდიული და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოების წესი
 • სტუდენტთაშეფასების მეთოდები

ეს ორგანიზაცია EAIP-ის კრიტერიუმებს შეესაბამება.

მე, როგორც მივლენილმა პირმა და ანალიტიკოსმა ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია, რომელიც დენდრონის ნაწილია, მივიჩნიე პროფესიონალურ ორგანიზაციად, რომელიც ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის სწავლებას უძღვება მაღალი სტანდარტით. საქართველოში ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის წარმართვა ნოვატორული  ნაბიჯია, რაც აღტაცებას იწვევს.

ორგანიზაციას აქვს არაერთი ძლიერი მიმართულება. გამოვყოფ რამდენიმე მათგანს:

 • დოკუმენტებისა და სტუდენტების პროფაილების კარგი ორგანიზება.
 • მაღალკვალი კვალიფიკაციის მქონე ტრენერები.
 • კლინიკებთან კავშირი, სადაც სტუდენტებს ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა აქვთ.
 • ინტეგრირებული და მოტივირებული სტუდენტები. 
 • EAIP-ისა და EAP-ის მოთხოვნების შესაბამისად ტრენირების მაღალი სტანდარტების ზედმიწევნით განხორციელება.
 • ამ ძლიერი მხარეების გასაგებად, მსურს განვმარტო კულტურული კონტექსტი. როგორც გამოვარკვიე ფსიქოთერაპიის სფერო რეგულირების ადრეულ ეტაპზე იმყოფება. აქ არ არსებობს კანონი ან ფსიქოთერაპიული ქოლგა ასოციაცია, რომელიც არაფორმალურად დაარეგულირებდა ფსიქოთერაპიის დარგს. ქვეყანაში მიმდინარეობს  დაბალ სტანდარტზე გათვლილი სხვადასხვა სატრენინგო პროგრამები, რომლებიც არ შეესაბამებიან EAP-ის მოთხოვნებს და ქმნიან დაბრკოლებას სტუდენტების მიღების პროცესში. 
 • პროგრამის მცოდნე და გულღია ხელმძღვანელები სტუდენტებისთვის ქმნიან კარგ, შემოქმედებით და პროფესიულ ატმოსფეროს.
 • მყარი კავშირი და თანადგომა ხელმძღვანელს, ტრენერებს, კურსდამთავრებულებსა და სტუდენტებს შორის.

შემფასებლის წინადადება:

გთავაზობთ, თანხმობას EAIP-ის სრულ წევრად მიღებზე დამატებითი მოთხოვნების წაყენების გარეშე და ქვემოთ წარმოგიდგენთ რეკომენდაციებს.

პარტნიორები

გაგვიზიარე შენი აზრი