არტთერაპიის ერთწლიანი სასწავლო კურსი

5 თებერვლიდან გიწვევთ არტთერაპიის ახალ 1- წლიან სასწავლო კურსზე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ არტთერაპიის სხვადასხვა მიმართულებები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ ფსიქოკონსულტირებასა და თერაპიაში, თქვენ ასევე მიიღებთ პირად შთაბეჭდილებებსა და გამოცდილებას არტთერაპიის დიაგნოსტიკური და კორექციული შესაძლებლობების შესახებ ფსიქოკონსულტირების ყველა ეტაპზე

, პრობლემისა თუ კლიენტის დაკვეთის მიხედვით, მიიღებთ ახალ, ეფექტურ და საინტერესო ინსტრუმენტებს თქვენი წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის, რაც აუცილებლად აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე. 

გარდა ამისა, თქვენ საშუალება გექნებათ:

-
დაძლიოთთ საკუთარი პრობლემები, შიშები, შეზღუდვები;


-
აიმაღლოთ თვითშეფასება და პირადი ეფექტურობა;

-
აღმოაჩინოთ და განავითაროთთ საკუთარი შემოქმდებითი პოტენციალი.
კურსი შედგება 7 მოდულისგან, თითოეულ მოდულში 5 შეხვედრაა (20 აკადემიური საათი), სულ 140 სთ .


I
მოდული - ფსიქოკონსულტირება და არტთერაპია. არტთერაპიის თანამედროვე მიმართულებები:
(
თებერვალი)

1)
სახვითი თერაპია. დიაგნოსტიკური და თერაპიული შესაძლებლობები.პრაქტიკა. 4 სთ

2)
მანდალათერაპია. ბიბლიოთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

3)
მონოტიპია არტთერაპიაში. არტ-კოუჩინგი. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)
მეტაფორული ასოციაციური გამოსახულებები. პრაქტიკა. 4 სთ

5)
ზღაპართერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ


II
მოდული - ოჯახური კონსულტირება და არტთერაპია:
(
მარტი)

1.
ოჯახური ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებები: ოჯახის ფუნქციები, სტრუქტურა, ოჯახის პარამეტრებიოჯახის წესები, მითები, ოჯახური საზღვრები,ოჯახის ისტორია. პრაქტიკა. 4 სთ.

2.
ოჯახის დინამიკა: განვითარების ეტაპები, ოჯახის კრიზისები და შეცდომები ურთიერთობებში, ოჯახური კონფლიქტები, გასაღები ბედნიერი ურთიერთობებისთვის. პრაქტიკა. 4 სთ.

3.
ბავშვი, როგორც ოჯახის სარკე, ბავშვის როლები ოჯახში, ოჯახური კომუნიკაციის სტილი და გავლენა ბავშვის განვითარებაზე, მშობლის ბავშვისადმი დამოკიდებულების ტიპები, მშობლის სიყვარულის ტიპები. პრაქტიკა. 4 სთ.

4.
ოჯახური გარემო და ბავშვის განვითარება, აღზრდის ტიპები, აღზრდის მშობლისმიერი და ბავშვური მითები, აღზრდის ოჯახური სტილი. პიროვნების უფლებები ოჯახში.
პრაქტიკა. 4 სთ.

5.
ოჯახური კონსუტირების სახეები და მეთოდები. არტთერაპიის შესაძლებლობები. პრაქტიკა. 4 სთ


III
მოდული - ბავშვთა და მოზარდთა არტთერაპია:
(
აპრილი)

1)
ბავშვთა და მოზარდთა კონსულტირების თავისებურებები. პრაქტიკა. 4 სთ

2)
ემოციური პრობლემების კორექცია. პრაქტიკა. 4 სთ

3)
ფსიქოსომატური დარღვევების კორექცია. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)
მანდალათერაპია ბავშვთა და მოზარდთა კონსულტირებაში. პრაქტიკა. 4 სთ

5)
მშობელთა და ბავშვთა ურთიერთობების კორექცია. პრაქტიკა. 4 სთ


IV
მოდული - ქვიშათერაპია ფსიქოლოგიურ კონსულტირებაში:
(
მაისი - ივნისი)

1)
ქვიშათერაპიის ისტორია და თეორიული საფუძვლები. ქვიშათერაპიის კაბინეტის მოწყობა. პრაქტიკა. 4სთ

2)
იუნგისეული ქვიშათერაპია. ქვიშა, როგორც მეტაფორა. ქვიშის ველი. ფიგურები. ქვიშათერაპიის სტადიები. პრაქტიკა. 4 სთ.

3)
ქვიშათერაპიული პროცესი - შეხვედრის სტრუქტურა, კლიენტისა და თერაპევტის როლები. კლიენტისეული მიდგომები. პრაქტიკა. 4 სთ.

4)
დინამიური ქვიშათერაპია - თერაპევტის ტაქტიკა და შესაძლებლობები. დიაგნოსტიკური და თერაპიული ანალიზი. პრაქტიკა. 4 სთ.

5)
ინტეგრაციული ქვიშათერაპია. ახალი შესაძლებლობები, მიდგომები, მეთოდები. გამოყენება ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქოკორექციაში. პრაქტიკა. 4 სთ.


V
მოდული - ფსიქოლოგიური კონსულტირება და არტთერაპია:
(
ოქტომბერი)

1.
ფსიქოლოგიური დახმარების ფორმები. ფსიქოლოგიური კონსულტირება. კონტრაქტი. კონსულტირების ეტაპები. პრაქტიკა. 4 სთ.

2.
კლიენტის დაკვეთა. დიალოგის სტრუქტურირება. პრაქტიკა. 4 სთ.

3.
კონსულტირების მეთოდები და ტექნიკები. პრაქტიკა. 4 სთ.

4.
კლიენტის წინააღმდეგობა. პროცესის მართვა. პრაქტიკა. 4 სთ.

5.
კონსულტირების დასრულება. პრაქტიკა. 4 სთ.


VI
მოდული - პედაგოგიური და სოციალური არტთერაპია:
(
ნოემბერი)

1)
არტთერაპია თანამედროვე განათლების სისტემაში. პრაქტიკა. 4 სთ

2)
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

3)
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოზრდილთა არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

4)
ძალადობის მსხვერპლთა არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

5)
არტთერაპია ხანდაზმულ ადამიანებთან მუშაობაში. პრაქტიკა. 4 სთ


VII
მოდული - არტთერაპიის ინოვაციური მიმართულებები:
(
დეკემბერი)

1)
ლანდშაფტური არტთერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

2)
ჟესტური ხატვითი თერაპია (ბევერლი კორტის მეთოდი). პრაქტიკა. 4 სთ

3)
ინტერმოდალური არტთერაპია . პრაქტიკა. 4 სთ

4)
ცვილით თერაპია. პრაქტიკა. 4 სთ

5)
ფელთთერაპია (მატყლით თერაპია). პრაქტიკა. 4 სთ


იანვარი
, 2018 - სუპერვიზირება და სერტიფიცირება


შესაძლებელია
როგორც მთლიანი კურსის შეძენა, ასევე ცალკეულ მოდულში მონაწილეობა.

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი როგორც სრული კურსის, ასევე ცალკეულ მოდულში მონაწილეობის შესახებ.
ცალკეულ მოდულში მონაწილეობის შემთხვევაში გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.
სრული კურსისა და სერტიფიცირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა არტთერაპევტის სერტიფიკატი.

თოთოეული მოდულის ღირებულებაა 150 ლარი, სრული კურსის ღირებულება - 1000 ლარი.

შესაძლებელია სწავლის საფასურის გადახდა ეტაპობრივად, შესაბამისი მოდულის დაწყებამდე.

ჯგუფში ჩარიცხვა ხდება მხოლოდ გადახდის დადასტურების შემდეგ.

!
31
იანვრამდე მოქმედებს აქცია "შეისწავლე არტთერაპია მეგობართან ერთად "1+1"!
აქციის ფარგლებში, თქვენთვის და თქვენი მეგობრისთვის თითოეული მოდულის ღირებულება იქნება 100 ლარი თითოეულისთვის, სრული კურსის - 700 ლარი, ანუ თუ მოიწვევთ თქვენს მეგობარს, ორივე შეისწავლით არტთერაპიას მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით!
აქცია ძალაშია მხოლოდ ორივე მონაწილის ერთდროული ჩართულობის შემთხვევაში, სრული კურსის განმავლობაში - ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო ჯგუფის სტაბილური მუშაობისთვის.

წამყვანი - ეთერ ფილიპოვიჩი, სერტიფიცირებული არტთერაპევტი, სერტიფიცირებული ტრენერი, ნლპ-პრაქტიკოსი, მედიცინის დოქტორი.

კურსზე ვიწვევთ ფსიქოლოგებს, ფსიქოთერაპევტებს, მედიკოსებს, პედაგოგებს, სოციალურ პედაგოგებს, სოციალურ მუშაკებს, მშობლებს და ყველა დაინტერესებულ პირს.

დაგეგმილია 1 ან 2 შეხვედრა კვირაში. შეხვედრების დრო და სიხშირე საბოლოოდ გადაწყდება ჯგუფთან ერთად.

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

რეგისტრაციისა და გადახდის რეკვიზიტების მისაღებად გამოგზავნეთ შეტყობინება -მისამართზე:
art-info.dendroni@yandex.ru
სათაურის ველში მიუთითეთ კურსის ან მოდულის დასახელება.


!
შეიძინეთ ახალი სპეციალობა ჩენთან ერთად და გახდით წარმატებული პროფესიონალი!


საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის. თბილისი, ექვთიმე თაყაიშვილის 3
+995 (599) 505 898
+995 (790) 800 303
+995 (599) 471 477

 

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

უნიკალური სასწავლო - სასერთიფიკაციო კურსი ონლაინ


სექსუალური დისფუნქციებისა და წყვილთა შორის დისჰარმონიის
ფსიქოთერაპია

2020 წლის 30– 31 მაისსმხოლოდ მათთვის, ვისაც სურს:
უნიკალური სასწავლო - სასერთიფიკაციო კურსი ონლაინ

სექსუალური დისფუნქციებისა და წყვილთა შორის დისჰარმონიის ფსიქოთერაპია
2020 წლის 30– 31 მაისს

მხოლოდ მათთვის, ვისაც სურს:
დენდრონის ფსიქოთერაპიული
ტრენირების დისტანციური სისტემა უკვე ხელმისაწვდომია.
საზოგადოების მაღალი
დაინტერესებიდან გამომდინარე, ვაცნობიერებთ სასწავლო პროგრამებსა და
კურსებზე დისტანციური წვდომის შესაძლებლობის მნიშნველობას
კორონავირუსის გავრცელების რისკის შემცირებაში.
ეტაპობრივად დისტანციური წვდომის
შესაძლებლობა უზრუნველყოფილი იქნება დენდრონის ყველა სასწავლო კურსსა
და პროგრამაზე.
პროგრამაზე რეგისტრაციის შემდეგ ჩვენი წარმომადგენელი მოგცემთ დეტალურ
ინსტრუქციას თქვენს მიერ შერჩეულ კურსზე წვდომის მისაღებად.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

pps.dendroni@gmail.com
+995 599 561808

დენდრონის ფსიქოთერაპიული ტრენირების დისტანციური სისტემა უკვე ხელმისაწვდომია.

საზოგადოების მაღალი დაინტერესებიდან გამომდინარე, ვაცნობიერებთ სასწავლო პროგრამებსა და კურსებზე დისტანციური წვდომის შესაძლებლობის მნიშნველობას კორონავირუსის გავრცელების რისკის შემცირებაში.
ეტაპობრივად დისტანციური წვდომის შესაძლებლობა უზრუნველყოფილი იქნება დენდრონის ყველა სასწავლო კურსსა და პროგრამაზე.
პროგრამაზე რეგისტრაციის შემდეგ ჩვენი წარმომადგენელი მოგცემთ დეტალურ ინსტრუქციას თქვენს მიერ შერჩეულ კურსზე წვდომის მისაღებად.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

pps.dendroni@gmail.com
+995 599 561808
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898