ინტეგრირების სამი საფეხური - ახალი კონცეპტუალური მოდელის შექმნა
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ, საქართველოში ფსიქოთერაპიული ცოდნის მიღებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების რესურსების განსავითარებლად. 

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის სამეცნიერო ვალიდურობის კრიტერიუმის განხილვისას დგება საკითხი, თუ როგორ მუშავდება ახალი კონცეპტუალური კონსტრუქცია, ყალიბდება თუ არა ამ დროს სხვა მოდალობებისაგან გამიჯნული, იდენთიფიცირებადი და თვისობრივად ახალი შესწავლის საგანი.

ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის გამორჩეული მახასიათებელია გამოიკვლიოს, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ კლიენტის სასიკეთოდ ის, რისი მიღებაც ადრე შეუძლებელი იყო, იგულისხმება სხვადასხვა აზრობრივი კონსტრუქციიდან მომდინარე საერთო ფაქტორები. ასეთი საერთო ფაქტორები, შეიძლება აღმოჩნდეს თერაპიულ მიმდინარეობებს შორის. ისინი წარმოადგენენ ძლიერ მხარეს, რადგან განსხვავებული თეორიული საწყიდან მოხერხდა მისვლა საერთო შედეგამდე.
ინტეგრირებული ფსიქოთერაპია აღიარებს ტექნიკურ ეკლექტიზმს, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული შემთხვევის თავისებურებიდან გამომდინარე, შეიძლება გამოვიყენოთ განსხვავებული ორიენტრებიდან წამოსული განსხვავებული ინტერვენციები. შემდეგ ხდება ინტეგრირების მიღწევა თეორიულ დონეზე.
ამრიგად:
- ინტეგრირების პირველი საფეხურია საერთო ფაქტორების იდენთიფიცირება, რომელიც საერთო შედეგზე გადის.
- მორე საფეხურია ინტერვენციის მისადაგება ტექნიკურ ეკლექტიზმის გამოყენებით.
- მესამე და ბოლო საფეხურია ინტეგრირების მიღწევა თეორიულ დონეზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფსიქოთერაპიის ინტეგრაციის შესწავლის ეს სამი მიდგომა არ არის ურთიერთგამომრიცხავი, პირიქით, ისინი მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგალითად, საერთო ფაქტორების გამოკვეთით ვიგებთ, თუ რა საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები აქვთ თეორიულ მოდელებს, შედეგად, ხაზს ვუსვამთ ისეთ სფეროებს, სადაც საჭიროა უფრო დეტალური ემპირიული და კლინიკური გამოკვლევა. უფრო სიღრმისეული კლინიკური და კვლევითი ანალიზისას ვიწყებთ ამ ძირითადი პრინციპების პარამეტრების დაზუსტებას. ეს არის ორიენტაციის ტექნიკური ეკლექტიზმი, ამ საფეხურზე ჩვენ ვარკვევთ თუ რომელი იქნება უფრო ეფექტური ამა თუ იმ კლინიკურ სიტუაციაში. მას შემდეგ რაც დავადგენთ რამდენიმე ტექნიკის ეფექტურობას, შესაძლებელია თეორიის კონსტრუირების აღმავალ მიდგომაზე გადასვლა.
თეორიულ კონსტრუქციები, რომელიც ასოცირებულია ამა თუ იმ სკოლასთან შეიძლება აყალიბებდეს მისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ ინტერვენციებს. ეფექტური მეთოდების ტექნიკურმა ეკლექტიზმმა შეიძლება მოითხოვოს იმის გადაჯგუფება, რაც შესაბამის საფეხურზე მივიჩნიეთ ეფექტურად და ამრიგად, ჩამოაყალიბოს ახალი კონცეპტუალური მოდელი თეორიული ინტეგრაციის ფორმის გათვალისწინებით.

გაგვიზიარე შენი აზრი

პარტნიორები

ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ:

მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ
დენდრონის მიერ ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კამპანიის ფარგლებში. სტატიაზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის
საქართველოში.
ამ
სტატიის მიზანია წაახალისოს პრაქტიკოსი და მომავალი ფსიქოთერაპევტები
წარმართონ თავისი საქმიანობა ეთიკური და კეთილსინდისიერი 
საქმიანობის სტანდარტის დაცვით, ასევე დაეხმაროს ფსიქოთერაპიული
მომსახურების მიმღებ პირებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ისინი დაცულნი
არიან პროფესიული
ეთიკის
სტანდარტით.
მომზადებულია ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლ დენდრონის მიერ ფსიქოთერაპიის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში. სტატიაზე ვრცელდება საავტორო უფლებები.

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ამ სტატიის მიზანია წაახალისოს პრაქტიკოსი და მომავალი ფსიქოთერაპევტები წარმართონ თავისი საქმიანობა ეთიკური და კეთილსინდისიერი  საქმიანობის სტანდარტის დაცვით, ასევე დაეხმაროს ფსიქოთერაპიული მომსახურების მიმღებ პირებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ისინი დაცულნი არიან პროფესიული ეთიკის სტანდარტით.
მომზადებულია ფსიქოთერაპიისა და
ფსიქოკორექციის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით,

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ბიოენერგეტიკული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მეთოდი. რომლის ფესვებიც
ფროიდის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. ფსიქოანალიზისგან განსხვავებით,
რომელიც ძირითადად ყურადღებას აქცევს ფანტაზიებს, აზრებსა, ოცნებებს,
რომელიც გამომდინარეობს არაცნობიერისგან, ბიოენერგეტიკული ანალიზი დიდ
ყურადღებას უთმობა პაციენტის სხეულებრივ გამოხატვებს. რაც პირველ
რიგში ვლინდება: ჟესტებში, მიმიკებში, ხმასა და სუნთქვაში. მთავარი აქ
ის არის, რომ ადამიანის სხეული, გონება და სული (ფსიქიკა) განუყოფელია
ერთმანეთისგან. ისინი გამუდმებით ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას, როგორც
ერთ მეთოდს შეუძლია იქონიოს გავლენა სხვებზე ფსიქოთერაპიის
დროს.
მომზადებულია ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკორექციის სახლ დენდრონის მიერ EAP-ის მასალებზე დაყრდნობით,

კვალიფიციური ფსიქოთერაპიისათვის საქართველოში.

ბიოენერგეტიკული ანალიზი არის ფსიქოთერაპიული მეთოდი. რომლის ფესვებიც ფროიდის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. ფსიქოანალიზისგან განსხვავებით, რომელიც ძირითადად ყურადღებას აქცევს ფანტაზიებს, აზრებსა, ოცნებებს, რომელიც გამომდინარეობს არაცნობიერისგან, ბიოენერგეტიკული ანალიზი დიდ ყურადღებას უთმობა პაციენტის სხეულებრივ გამოხატვებს. რაც პირველ რიგში ვლინდება: ჟესტებში, მიმიკებში, ხმასა და სუნთქვაში. მთავარი აქ ის არის, რომ ადამიანის სხეული, გონება და სული (ფსიქიკა) განუყოფელია ერთმანეთისგან. ისინი გამუდმებით ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას, როგორც ერთ მეთოდს შეუძლია იქონიოს გავლენა სხვებზე ფსიქოთერაპიის დროს.
დაგვიკავშირდი
გამარჯობა, შეავსეთ ველები და დაელოდეთ ჩვენს ზარს, ან დაგვიკავშირდით დაუყოვნებლივ ნომერზე: 599 505 898