ფსიქოთერაპიის სამართლებრივი და ეთიკური საფუძვლები
კატეგორია - ფსიქოთერაპიის სამართლებრივი და ეთიკური საფუძვლები

„მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის“ მიზნების, ევროპული ეკონომიკური არეალისთვის განსაზღვრული, ევროგაერთიანების ჩარჩოში ვალიდური ანტიდისკრიმინაციული შეთანხმებისა და პიროვნებისა და სერვისების თავისუფლების მოძრაობის პრინციპებზე დაყრდნობით, ქვემორეხელისმომწერნი თანხმდებიან შემდეგზე:

კატეგორია - ფსიქოთერაპიის სამართლებრივი და ეთიკური საფუძვლები
 
ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი განაგრძობს თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდებას, ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) მიერ აღიარებული სასწავლო მიმართულებების შესახებ.
მოდალობები, რომლებიც აღიარებულია EAP-ის მიერ:
1. სხეულზე ორიენტირებული (სხეულოვანი) ფსიქოთერაპია - სხეულზე ზემოქმედებით ზემოქმედება ფსიქიკაზე. დამფუძნებელი რაიხი.
2. ბიოსინთეზი, წარმოადგენს თანამედროვე ფსიქოთერაპიაში დანერგილ სხეულზე ორიენტირებულ მიდგომებს შორის, ყველაზე გავრცელებულ მეთოდს.
 
3. გეშტალტთერაპია
4. ჰიპნოთერაპია
5. ინტეგრაციული ფსიქოთერაპია- გვთავაზობს, სხვადასხვა თეორიული მიდგომების კონცეპტუალურ სინთეზს. იგი შეიძლება განვითარდეს შემდეგი მიდგომების საფუძველზე: